Innovationen SkyCab
SpårsystemKapacitetsjämförelse
Klarar SkyCab kapaciteten? (Kräver att Power Point är installerat).


Information till barn och ungdomar

Klicka här för att läsa serietidningen »
Affärsidé SkyCab®
Att för en internationell marknad tillhandahålla automatiska lokaltrafiksystem för individuellt resande till konkurrenskraftiga kostnader.

Tekniskt koncept
SkyCab är ett datorstyrt (förarlöst) lokaltrafiksystem, som byggs prefabricerat, med banor på, under eller ovan mark. Resenärerna åker i eldrivna vagnar med ett minsta vagnsavstånd på några sekunder för hög säkerhet. Man färdas i ett finmaskigt bannätverk med egna påstigningsplatser direkt till avstigningsplatsen utan stopp vid mellanliggande på- och avstigningsplatser.

SkyCab tar bort problematiska element i konventionell (kollektiv)trafik:
 1. Inga tidtabeller - "framkört och klart"
 2. Inga körkort - tillgängligt för alla
 3. Inga förare - automation
 4. Inga avgaser - miljövänlig elanvändning
 5. Ingen penninghantering - smart cards.

Några fördelar med SkyCab®:
 • erbjuder ökad service för resenärerna
 • ökar jämställdheten
 • har låga reskostnader
 • minskar luftföroreningarna (SkyCab fasar ut koldioxid, kväveoxid och kolväten)
 • sparar energi (SkyCab tar, enligt VTI, ¼ av bilens energi per personkilometer och ½ av bussens)
 • är samhällsekonomiskt mycket lönsamt.
 • ger kollektivtrafik till tätorter som idag helt eller delvis saknar god kollektivtrafik eller inte har någon alls därför att busstrafik blir för gles och för dyr
 • ger kollektivresemöjlighet för dem som hittills varit bilbundna
 • låter sig med fördel kombineras med annan kapacitetsstark och turtät spårtrafik för längre resor
 • ger ingen tidsförlust vid korta resor, tidsvinsten ligger i slopade väntetider
 • körhastigheten motsvarar bilresors och är högre än bussresors eftersom resan sker utan hållplatsuppehåll

Hög komfort i bekväma vagnar
Vagnarna tar fyra passagerare och styrs av ett kvalificerat datorsystem baserat på känd teknik för förarlösa truckar. Vagnarna framförs med ca 40 km/h och med betryggande säkerhet mot olycksfall. Resan sker under bästa luft-, temperatur-, vibrations-, och ljudförhållanden. Krav på design för funktionshindrade personer har inhämtats med hjälp av Hjälpmedelsinstitutet, De Handikappades Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Vagnsdesignen har tagits fram av Designhögskolan Umeå universitet och Högskolan Design- och Konsthantverk (HDK) samt i samverkan med företaget Labyrint i Göteborg.

Hur går det till att åka med SkyCab®?
Man reser i sin egen vagn, ungefär som i en hiss som går horisontellt, och man får information hela tiden. En resenär bestämmer sin avstigningsplats, får sin vagn tilldelad på en påstigningsplats och färdas utan mellanliggande stopp direkt till den önskade avstigningsplatsen. SkyCabs på- och avstigningsplatser ligger vid sidospår för att möjliggöra fri passage för övriga vagnar. Det ger hög trafikkapacitet i bannätet. (Se jämförelse av kapaciteter till vänster) Dessa platser är utformade för snabba av- och påstigningar och har parkeringsplatser där tomma vagnar väntar på ankommande resenärer. SkyCab får i förväg information om förväntade resebehov - när folk skall till och från arbetsplatser och terminaler, när välfyllda tåg och fjärrbussar anländer eller när stora evenemang pågår. Vagnarna omdisponeras av systemet dit behovet är som störst. Resenärerna får på så sätt ett resande med korta res- och väntetider utan trafikstörningar i ett bannät som har goda förbindelser och alternativa färdvägar. Att åka med SkyCab innebär stor frihet och mycket hög komfort. Resandet sker sittandes i sittvänliga säten. Vagnarnas golv ligger i samma plan som på- och avstigningsplatsernas vilket underlättar av- och påstigning. Bagage, barnvagn eller shoppingvagn kan enkelt tas med. Personer med funktionshinder, rullstolsburna och andra, kan utan extra besvär resa i systemet, som är möjligt att utforma enligt principen "design för alla". Resenärerna erbjuds relevant information, liksom reklam t.ex. om dagens erbjudanden, både i vagnarna och på på- och avstigningsplatserna. Angivande av destination och betalning av resa sker med till exempel förprogrammerade Smart Cards, mobiltelefon eller färdbiljetter med streckkod. Resenärerna åker när de önskar, dygnet runt, året runt i alla väder. Samåkning med andra kan ske när man skall till samma avstigningsplats med den fördelen att reskostnaden kan då delas. På på- och avstigningsplatserna har resenärerna möjlighet att via videoskärmar kontakta trafikvärdar/-värdinnor som kan assistera vid behov.

SkyCab - Theme
Så här kan det låta när du åker med SkyCab.
Klicka här för att lyssna »


Att åka med SkyCab innebär stor frihet och mycket hög komfort. Resandet sker sittandes i sittvänliga säten. Vagnarnas golv ligger i samma plan som på- och avstigningsplatsernas vilket underlättar att gå in och ut i vagnarna. Bagage, barnvagn eller shoppingvagn kan enkelt medtagas. Människor med funktionshinder, rullstolsburna och andra, kan utan extra besvär resa i systemet, som är möjligt att utforma enligt principen "design för alla". Resenärerna erbjuds relevant information, liksom reklam t.ex. om dagens erbjudanden, både i vagnarna och på på- och avstigningsplatserna. Angivande av destination och betalning av resa sker med till exempel förprogrammerade Smart Card, mobiltelefon eller färdbiljetter med streckkod. Tidtabeller förekommer som sagt inte, utan resenärerna åker när så önskas, dygnet runt, året runt i alla väder. Samåkning med andra kan ske när man skall till samma avstigningsplats med den fördelen att reskostnaden kan delas. På på- och avstigningsplatserna har resenärerna möjlighet att via videoskärmar kontakta trafikvärdar/-värdinnor som kan assistera vid behov.

Miljövänligt
SkyCab bidrar till att lösa de storskaliga och långvariga miljöproblemen - luftföroreningar, förbrukning av energi, buller, olyckor, skakningar/vibrationer, förbrukning av råvaror, produktion av avfall, stora markanspråk och hindrande barriärer i byggd miljö. Miljöegenskaperna grundläggs redan vid planeringen och före konstruktion. SkyCab ger inte att avge några luftföroreningar. Vagnarna som drivs av el ger inga lokala avgasemissioner. SkyCab fasar sålunda ut koldioxid, kolväten och kväveoxider. Trafiksystemet har ett datorstyrt och optimerat styr- och säkerhetssystem. Trafik som är optimerad är mer miljövänlig än trafik med stillastående köer. SkyCab är även energisnålt. Vagnen har ingen tomgångskörning och den kan inte "gasas" i onödan. Ett minimerat luft- och rullmotstånd bidrar till att hålla nere energiförbrukningen. Flexibla serviceintervaller minskar behovet av verkstadsbesök och skonar samtidigt miljön. En utredning från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, visar att SkyCab bara tar en fjärdedel av bilens energi per personkilometer och hälften av bussens. SkyCab byggs i stor utsträckning av miljövänligt material och många delar går att återanvända. Systemet är lätt att installera (modulbygge), flytta eller nedmontera och det är förberett för återvinning.

Litet platsbehov och visuell påverkan
SkyCab kommer att innebära ett nytt och ovant element i redan bebyggd miljö. Sådana främmande element har vid många tidigare tillfällen tillförts landskap och stadsbygd. Efter hand har de kommit att bli accepterade som självklara inslag. Exempel på detta är biltrafik med sina alltmer expanderande ytbehov, spårväg, järnväg, vindkraftverk etcetera. Ibland sker införandet av stora anläggningar stegvis under lång tid. Det specifika vid ett införande av ett nytt trafiksystem är att ett bannät med stor utsträckning måste anläggas vid en och samma tidpunkt för att systemet skall vara motiverat och för att fördelarna med ersättning av annan trafik till fullo skall uppstå. Likaså måste bannätet för att uppnå kapacitet dras genom och nära de mest centrala delarna av samhället. SkyCabs banor är förhållandevis mycket smäckra och utformas på ett attraktivt sätt. Jämfört med konventionella, automatiska system är SkyCabs snittyta av vagn och bana endast ¼ av dessa systems, det vill säga SkyCab är mycket mer flexibelt att bygga. I vissa trånga lägen kan det starkt förändra gaturummet och från lägen under banan också bli dominerande. Detta kan vändas till en positiv förändring av gatumiljön om man genom en minskning av annan trafik kan låta en större del av gatan göras om till vacker gång- och torgyta. Gatan kan på så sätt återerövras av de gående. De små och tysta vagnarna kommer att passera snabbt och från marknivån sannolikt utgöra en mindre visuell och akustisk störning än vad bilar och bussar innebär. Framförallt är vagnarna mindre än de mycket större bussarna. Den egentliga störning som vagnarna medför beror på att de går i höjd med byggnaders andra våning. Det finns lägen där detta kan komma att störa boende. Risken för insyn från vagnarna är dock inte stor, eftersom vagnarna passerar snabbt. Det kan jämföras med innerstadsbostäder i gatunivå där man framförallt störs av att gående saktar in och tittar in i stället för att bara passera. Det nya sättet att resa ovan mark, 4-5 meter, med SkyCab kommer att innebära att områden blir synliga för resenärerna från ett nytt perspektiv. Det finns tekniska möjligheter att i bannätet förprogrammera en särskild rundtur för turister i som visar, och ger information om, intressanta platser och vackra vyer. Men SkyCabs framgång är sannolikt mer avgörande av blivande restidsvinster, reskostnad, tillgänglighet och miljövänlighet än av stadsbildsaspekter. Dessa är hanterbara om viljan att åstadkomma en attraktiv lösning finns. Den som är positiv till vindkraft tycker att vindkraftverk är vackra. Så kommer SkyCab troligtvis också att upplevas. Den som känner att SkyCabs fördelar är starka kommer snabbt att acceptera banor och vagnar som en naturlig del i stadsbilden.

Banverkets satsning inom FUD*
Banverket menar att SkyCab på vissa platser kan fungera som ett attraktivt sätt för resenärer att komma till och från järnvägsstationen. Därmed kan resor som idag skulle göras med bil förvandlas till publika resor.
Banverkets satsning innebär, en resenärsorienterad verksamhet för att åstadkomma utveckling av spårtrafikens fordon i riktning mot resenärernas behov. Syftet är att i enlighet med Banverkets uppdrag att inom ramen för sektorsansvaret för spårtrafiken också se till att utvecklingen av spårtrafikens fordon sker på resenärernas villkor. Ett exempel på koppling av SkyCab till järnvägsstation har tagits fram av Karlstads universitet och Sommardesignkontoret Gävle. Stationens form kommer att likna en landande örn.

* Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram.


Nytt lokaltrafiksystem - SkyCab®
Ökad persontrafik i tätbebyggda områden ger hög belastning på lokaltrafiksystem när resenärer ställer krav på snabba och bekväma förbindelser mellan bostad, arbete och service. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det också angeläget att kollektivtrafiken utvecklas till att bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt komplement till bilen.

SkyCab är ett nytt trafiksystem som svarar mot kraven eftersom tekniken är billig och miljövänlig och att resa blir lättare, snabbare och bekvämare. SkyCab har förmåga att omgående betjäna resenärerna i högtrafik med mycket korta väntetider tack vare snabba tvärgående direkta förbindelser utan stopp efter vägen.
© Copyright SkyCab AB. All rights reserved. Webdesign: Nitea™